Steunpakket ondernemers (in Apeldoorn en omgeving)

Beste (mede)ondernemers (in Apeldoorn),

Het is nu al duidelijk, de coronacrisis heeft een diepgaande impact op de samenleving. Zorg voor gezondheid heeft nu uiteraard alle prioriteit. Als we naar de economische kant kijken, dan zien we dat veel ondernemers worden getroffen. Betekent dit het einde van jouw zaak? Hoe groot is de impact in geld uitgedrukt? En vooral: wat kan je doen? Kom je er niet uit? Ik sta als Financieel Planner graag voor je klaar.

Verderop in dit bericht een achtergrond van de geboden voorzieningen vanuit de overheid.

Wat is er mogelijk in de Gemeente Apeldoorn?

Voor de Apeldoornse ondernemers is het goed om te weten dat de Gemeente Apeldoorn een website heeft opgezet met meer informatie:

https://www.apeldoorn.nl/corona-ondernemers

Een goede uitvoering wel wat tijd. Het is daarom mogelijk om je in Apeldoorn en omgeving al wel melden wanneer je als ondernemer in de financiële problemen bent geraakt door het Coronavirus of in de problemen dreigt te raken. Wil je gebruik maken van de extra ondersteuning voor zelfstandige ondernemers? Meld je dan bij het GROS via het online contactformulier op de site. Het GROS neemt dan, zodra de inhoud van de regeling bekend is, contact met je op over de regeling en het indienen van een aanvraag. Doen dus!

Welke maatregelen heeft het kabinet genomen?

  • Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  • Extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers
  • Fiscale tegemoetkomingen
  • Tegemoetkomingen kredietverlening
  • Compensatieregeling getroffen sectoren

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Het kabinet heeft de werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) per direct ingetrokken en vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling houdt in dat een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) bij het UWV, onder voorwaarden, voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Deze regeling geldt voor alle bedrijven (met elke omvang) en voor vaste werknemers en ook voor flexibele contracten. Verder wordt het aanvraagproces, door loskoppeling van de WW, sterk vereenvoudigd, en worden geen WW-rechten van werknemers verspild.

Extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

Het kabinet wil zelfstandig ondernemers ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Er komt een tijdelijke voorziening voor ten minste drie maanden, welke inkomensondersteuning biedt aan zelfstandig ondernemers die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze voorziening is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) waarvan de voorwaarden tijdelijk worden versoepeld. Zo zal bijvoorbeeld geen sprake zijn van een vermogens- of partnertoets. De ondersteuning heeft de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

Fiscale tegemoetkomingen

Ondernemers (inclusief zzp’ers) krijgen de mogelijkheid tot uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Bovendien zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of niet invorderen.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%.

Ondernemers (inclusief zzp’ers) die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag.

Tegemoetkomingen kredietverlening

Het ministerie staat via de Borgstelling MKB (midden- en kleinbedrijf)-kredieten borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. De omvang van het borgstellingskrediet wordt versneld verruimd (vanaf 16 maart 2020) van 50% naar 75%. Deze tijdelijke regeling zal ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar. De borgstelling is, onder voorwaarden, ook van toepassing op zzp’ers.

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Ook grotere ondernemingen worden geholpen door middel van het verhogen van het garantieplafond van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling).

Compensatieregeling getroffen sectoren

Er komt een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen.

Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en andere die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Voorwaarde is dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming betreft een eenmalig bedrag van 4.000 euro voor de periode van drie maanden.

Al deze maatregelen moeten de financiële last verzachten en worden versneld verder uitgewerkt en ingevoerd.
In hoeverre een of meerdere van deze instrumenten wenselijk of noodzakelijk is, is een kwestie van rekenen en snel handelen.

Holtkamp Financieel Advies wenst je veel sterkte in deze bijzonder periode! En heb je vragen? Holtkamp Financieel Advies staat voor je klaar!